انسان باید به کارش عشق داشته باشد؛ آن وقت است که شاهکارها بوجود می آورد که شاهکار ساخته عشق است، نه پول و درآمد. با پول می شود کار ایجاد کرد، ولی با پول نمی شود شاهکار ایجاد کرد.

شهید مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 421

مطالعه بیشتر:

با پول می شود کار ایجاد کرد ولی شاهکار نه…

بستن منو