نمی دونم شما هم دیدید یا نه؛ بعضیا هستن، دائم نگران بقیه هستن، همیشه خیرخواه دیگرانن، میخوان براشون خدایی نکرده اتفاق بدی نیوفته … .

به این افراد اصطلاحا‌ً میگن آتش نشان ها. این اصطلاح رو وقتی که برای یک دوره آمادگی المپیاد ریاضی رفته بودم، داخل کلاس شخصیت شناسی شنیدم.

استاد کلاس بعد از اینکه از ما تست شخصیت شناسی MBTI (اگه اشتباه نکنم) گرفت؛ به تیپ شخصیتی خاصی رسید و گفت: “به این تیپ میگن، آتش نشان، مدام میخوان به بقیه کمک برسونن و همیشه در حال از جان گذشتگی ان”.

مخصوصا اگه تیپ شخصیتی شما از این نوع باشه و یا اینکه در طول زندگیتون یاد گرفته باشید، فراکمک و خیرخواه بقیه باشید؛ احساس دلسوزی رو تجربه می کنید.

بستن منو